Želiš da postaneš deo redakcije portala Sportske.net

Ukoliko je sport za tebe više od zabave, strast koja ispunjava svaki tvoj dan, ukoliko pratiš vesti o uspesima naših sportista ili imaš omiljenu ligu ili klub daleko od naših prostora, poseduješ talenat za pisanje i želju da se oprobaš kao sportski novinar, budeš dostupan stotinama hiljada naših čitalaca i deliš sa njima trenutke radosti i tuge onda si na pravom mestu.

Internet konekcija, malo volje i puno strasti može ti odrediti budući poziv, dopuniti CV i otovoriti mnoge nove mogućnosti.

Sve što je potrebno da uradiš za početak je da pošalješ kratak tekst o sebi i primer jednog svog autorskog teksta.

U tekstu o sebi, napiši obavezno nešto o svom obrazovanju, omiljenim sportovima i klubovima, svojim željama i planovima, kao i motivima zbog kojih želiš da budeš deo našeg tima.

Možete nas kontaktirati putem kontakt forme na dnu strane, ili preko društvenih mreža, naše zvanične Facebook strane ili Twitter naloga.

Prijave se čuvaju i sa svim zainteresovanim kandidatima čije biografije i autorski tekstovi urednicima budu zanimljivi stupićemo u kontakt kad se u redakciji ukaže potreba za novim saradnicima.