Uslovi korišćenja

Politika privatnosti, prikupljanja i postupanja sa podacima o korisnicima

Uvod

Ovaj dokument ima za svrhu da objasni na koji način i u koje legitimne svrhe Sportske.net prikupljaju, koriste i dele, ili na drugi način postupaju sa podacima o ličnosti koji se tiču vas. Osnovni cilj svakog eventualnog prikupljanja takvih podataka, u skladu sa svim relevantnim propisima, dobrom praksom i strogo definisanim i primenjenim pravilom proporcionalnosti, ima za isključivu svrhu da se, u što je moguće većoj meri, personalizuje i prilagodi potrebama i interesovanjima naših čitalaca sadržaj ovog portala, ispune zakonske obaveze, prikazuju relevantne i odgovarajuće oglasne poruke i poboljša korisničko iskustvo posetilaca.

Sportske.net posebno, i ovim dokumentom, žele da se prilagode svim najnovijim izmenama u zakonodavstvu, uključujući i početak primene propisa koji se tiču GDPR. U tom smislu, posebno vodimo računa o ispunjavanju svih primenjivih pravila koje donosi ova pravna i tehnička promena.

Prikupljanje podataka

Registracija i prijava

Sportske.net prikupljaju one informacije o vama koje nam vi dopustite; na primer kada popunite naš online formular na portalu, registrujete se kao korisnik koji će moći da ostavlja komentare. Prilikom ove registracije činite nam dostupnim sledeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu, grad, državu i naziv kluba koji pratite. Ista je situacija i kada se registrujete za korišćenje mobilnih aplikacija Sportske.net.

Informacije prikupljene preko uređaja kojima se pristupa portalu i aplikacijama

Druga kategorija podataka koji se automatski prikupljaju su oni koji su rezultat interakcije korisnika sa našim portalom (internet sajtom) ili korišćenja naših mobilnih aplikacija. Ova vrsta informacija podrazumeva podatke o uređaju sa koga se pristupa sadržaju portala i opštoj geografskoj poziciji uređaja. Sportske.net ne zadržavaju ove podatke nakon nakon što se na osnovu njih emituje određeni sadržaj prema korisniku, a način postupanja sa ovim podacima, prema politikama partnera koji preko našeg portala vrše plasiranje određenog sadržaja, možete proveriti u definisanim politikama i pravilima svakog od njih (neki link na listu).

Automatsko prikupljanje ovih podataka nužno je i opravdano kako bismo ispunili pravne obaveze koje imamo: poštovanje ograničenja kod emitovanja određenog sadržaja samo na teritoriji za koja postoje autorska i druga srodna prava, pravo emitovanja, kao i pravne obaveze iz ugovornih odnosa sa oglašivačima – čiji je čest element i emitovanje oglasnog sadržaja samo na određenoj teritoriji. Pod ovim se najčešće podrazumeva da se, prikupljanjem ove vrste uopštenog podatka, onemogućava ili omogućava emitovanje – prikazivanje korisniku određenog oglasnog sadržaja u zavisnosti od toga da li portalu pristupa sa teritorije Srbije ili sa područja koje je van njene teritorije.

Takođe, moguće je da se određeni podaci prikupljanju preko “kolačića” (cookies) instaliranih na vašim uređajima sa kojih pristupate sadržajima našeg portala i aplikacija. Pogledajte posebno Odeljak o Cookies za preciznije informacije i uslove o ovom segmentu prikupljanja i postupanja sa podacima.

Svojevoljno objavljene informacije i postovi

One informacije o sebi koje svojevoljno i sami postujete na našim stranicama na društvenim mrežama ili u komentarima biće vidljive javno (uključujući i search engines) i nad tim procesom nemamo nikakvu kontrolu. Budite svesni ove činjenice kada odlučujete koje ćete od takvih informacija učiniti dostupnim na opisane načine i okolnosti da one mogu biti dostupne, da ih mogu prikupljati i koristiti treća lica.

Ulazak na portal preko društvenih mreža i sličnih platformi

Ako pristupate našem portalu preko sajta/kanala neke treće strane, kao što je Faceebook, takav sajt može obaveštavati nas o elementima tog pristupa, poput user ID, imena vezanog za taj ID, email adresama ili lokaciji, kao i one dodatne informacije koje su dopuštene u skladu sa politikom privatnosti tog sajta. Naš portal i aplikacije, takođe, mogu prosleđivati podatke o vama toj platformi, poput podataka o tome koje društvene mreže koristite sa našeg portala i aplikacija.

Ako pristupate sa ili se konektujete na svoj nalog korišćenjem društevnih mreža (Facebook, Twitter…) na one podatke koje prikuplja taj platforma primenjuju se pravila koje ta platforma ima u smislu poštovanja pravila privatnosti i postupanja sa podacima. Molimo vas da se sa tim pravilima upoznate kod platformi koje koristite za ovakvu vrstu pristupa našim sadržajima, a da se, ukoliko ne želite da ti podaci o vama budu korišćeni u skladu sa opisanim režimom, ne povezujete naloge na društvenim mrežama sa nalozima portala i ne delite sadržaje portala preko ovih mreža.

Isporuka oglasnih sadržaja

Onda kada pristupite našem portalu ili koristite naše aplikacije oglašivačke mreže i drugi posrednici u oglašavanju selektuju i zatim prikažu oglasnu poruku na vašem uređaju. Ove kompanije prikupljaju, u skladu sa pravilima industrije, podatke kako bi emitovale oglasni sadržaj za koji veruju da je u najvećoj meri relevantan za vas. Pored toga, korišćenje ovih informacija je nužno u procesu izveštavanja, kako bi oglašivačima mogli da pruže tehnički dokaz da je oglasno rešenje emitovano. Sportske.net kontinuirano sarađuju sa sledećim partnerima i oglašivačkim mrežama: Google AdSense, Google Analytics, Facebook, Connectad, Gemius, Httpool, Direct Media, Lupon Media, YieldBird, Twitter.

Njihove autonomne politike postupanja sa podacima o ličnosti možete naći na njihovim internet adresama/prezentacijama, uključujući i posebno ažurirane politike, u skladu sa promenjenim propisima EU. Sportske.net nijedan od ovako prikupljenih podataka ne koriste u bilo koju drugu svrhu.

Pravni osnov za korišćenje ličnih podataka

Prikupljanje i postupanje sa podacima uz pristanak

Prvu grupu situacija kada postupamo sa vašim podacima čine oni slučajevi kada to činimo sa vašim jasnim pristankom. U svakom slučaju, i u takvim situacijama, dostupna vam je opt-out opcija – da saglasnost povučete u svakom kasnijem trenutku.

U cilju ispunjenja legitimnog interesa

Iako zvuči kao apstraktan pojam, prikupljanje i ograničeno i regulisano korišćenje podataka dopušteno je i u cilju ispunjenja legitmnog interesa koji imamo kao pružaoci medijskog sadržaja i izdavači. Pored toga, u ovu grupu osnova spadaju i one situacije kada smo različitim pravnim obavezama, pre svega javnopravnim normama, obavezani na pružanje odgovajućih podataka o svojim korisnicima.

Međutim, i u ovim situacijama, informacije niti prikupljamo niti koristimo arbitrerno i bez ikakvih ograničenja. Naprotiv, ova pravila i politika nam nalažu da u takvom postupanju primenimo nekoliko važnih principa i testova i to u svom postupanju i činimo.

Ovaj test podrazumeva pre svega primenu pravila o proporcionalnosti, odnosno upostavljanju balansa između našeg legitimnog interesa i prava na privatnost. Lista legitimnih interesa, zbog kojih je moguće, uz poštovanje gore navedenih pravila i principa, prikupljanje određenih vrsta podataka uključuje:

Ostvarivanje osnovnog cilja zbog koga mediji postoje: slobode medija, uključujući i novinarske aktivnosti koje su od javnog interesa;
Kako bismo mogli da ostvarujemo individualna prava i opšte pravo javnosti da bude informisana;
Za razvoj medijskog sadržaja na našem portalu;
Za razvoj i najeefikasnije moguće emitovanje oglasnih poruka, koji su sastavni deo poslovanja medija;
Za stvaranje što jasnije slike o interesovanjima, u smislu sadržaja, naše publike i poboljšanje kvaliteta sadržaja čiju proizvodnju i emitovanje vršimo;
U cilju dokazivanja da proizvodnju i emitovanje medijskog sadržaja vršimo u skladu sa profesionalnim i standardima industrije u kojoj poslujemo;
Kako bismo ispunili zakonske i druge odgovarajuće pravne obaveze koje imamo kao proizvođač medijskog sadržaja i portal.


Kako i u koje svrhe koristimo podatke?

Za unapređenje sadržaja koji emitujemo i poboljšanje korisničkog iskustva

Mi koristimo podatke o svojim korisnicima kako bismo, u prvom redu, unapredili svoj sadržaj i usluge koje pružamo kao kreatori i distributeri medijskog sadržaja. Legitimna svrha se, u ovom slučaju, sastoji u sledećom: nužno je, u profesionalnom, sadržinskom i tehničkom smislu pratiti kvalitet sadržaja i funkcionisanje portala i aplikacija.

Neke informacije o korisnicima prikupljanju se kako bismo, kao portal, mogli da pružimo informacije o efektivnosti oglašivačkih kampanja koje se emituju na našem portalu. Ovi podaci ne mogu da vas identifikuju direktno bez vaše posebne saglasnosti.

Na primer, te vrste podataka su one koje pokazuju oglašivačima koliko čitalaca portala posećuje određeni sadržaj (na primer odeljke portala o fudbalu i koji sajt posećuju iz Srbije) ili koliko puta je određena reklama emitovana.

Da bi bilo moguće “third party” oglašavanje

U određenim situacijama, u skladu sa standardima industrije i prirodom izdavačkog posla, neki oblici targetiranog oglašavanja, koje emituju treća lica koristeći naše platforme, mogu se prikazivati na našem portalu i aplikacijama. Ovi oglasni sadržaji trećih lica mogu prikupljati i koristiti podatke o korisnicima i to postupanje je izvan naše kontrole i na njih nemamo uticaj.

Oglasi treće strane (“third party advertisements”), sadržaji ili aplikacije koje se prikazuju na našem portalu ili aplikacijama mogu sadržati “kolačiće” (cookies) – sopstvene ili kombinovane sa veb lokacijama ili drugim tehnologijama koje definišu i postavljaju kompanije za oglašavanje na Internetu, ad mreže, dobavljači sadržaja, provajderi aplikacija ili sami oglašivači. Takvi podaci, koji se na ovaj način i u ove svrhe prikupljaju, mogu biti povezani sa vašim ličnim podacima ili mogu prikupljati informacije o vašim onlajn aktivnostima u određenim periodima vremena. Osnovna svrha prikupljanja ovih informacija vezana je za plasiranje odgovarajućeg (vama prilagođenog) oglašavanja ili drugog ciljanog sadržaja. Sportske.net, u tehnološkom i pravnom smislu, nemaju kontrolu nad tehnološkim mehanizmom koje treće strane koriste u ovom smislu niti na bilo koji način koristimo tako prikupljene informacije.

Upućujemo posetioce našeg portala i aplikacija da detaljno provere sadržaj i uslove politike privatnosti tih provajdera direktno, kako bi bili potpuno upoznati sa svim elementima tih tehnologija i kako se koriste u slučaju njihovih podataka i, na osnovu toga, mogli da donesu informisanu odluku o eventualnom odricanju i onemogućavanju ciljanog oglašavanja u tim slučajevima. Sportske.net sarađuju sa sledećim kompanijama za oglašavanje, ad mrežama i organizacijama za optimizaciju online poslovanja:

Google AdSense & Google Analytics
Facebook
Connectads
Gemius
Httpool
Direct Media
YieldBird
Lupon Media
Twitter


U cilju obezbeđivanja primerenog i zakonitog korišćenja naših servisa

Sportske.net su, kao pravni subjekt, dužne da u svom postupanju poštuju zakonske i druge pravne odredbe, kao i profesionalne standarde, koji uređuju situacije kada se na portalu pojavljuje, u ovom slučaju korišćenjem opcije komentarisanja, zabranjen ili neprihvatljiv sadržaj il iskaz ili se na drugi način širi zabranjeni sadržaj/ponašanje. U takvim situacijama naša pravna i profesionalna obaveza je da zaustavimo takvo ponašanja na portalu i u tu svrhu mogu biti korišćeni dostupni podaci o vama kao korisniku. Ovo obuhvata i informisanje i odgovaranje na zahteve trećih strana poput nadležnih državnih organa.

Pristup i kontrola nad informacijama o vama Sportske.net omogućavaju svim korisnicima o kojima imamo podatke da u svakom trenutku zatraže brisanje podataka koje imamo, na osnovu prijave u naš sistem za komentarisanje i koji obuhvataju: Ime i prezime, e-mail adresu, državu, grad, klub za koji navijaju, sadržaj komentara koje su ostavili i podataka o tome sa koje IP adrese su se logovali, kao i brisanje čitavog naloga. Takođe, na zahtev korisnika, moguće je izvršiti download svih do tog trenutka prikupljenih podataka o tom korisniku.

Povlačenje pristanka na prikupljanje podataka

U svim onim situacijama u kojima ste izričito dali pristanak, na odgovarajući način na portalu ili aplikaciji, za prikupljanje i obradu ličnih podataka, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo koje vreme.

Obraćanje i zahtevi prema nama

Ukoliko imate komentar, prigovor ili drugu vrstu zahteva u odnosu na neki od aspekata vezanih za pitanje ličnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate na …. samo ovde stavite neki mail na koji mogu da pišu

Držanje ličnih podataka

Podatke koji su prikupljeni u skladu sa procesima i slučajevima opisanim u ovom dokumentu držimo u svom posedu samo u onom trajanju koje je neophodno za ostvarivanje svrhe u koje su prikupljani, legitimnog interesa na kome se zasniva takvo prikupljanje, odnosno do isteka zakonskih rokova u kojima su Sportske.net dužne da određene podatke, na osnovu zakonitog osnova, učine dostupnim nadležnim državnim organima u slučajevima izvršenja krivičnog dela ili odgovarajućeg zakonskog prestupa.

Brisanje “naloga”

Brisanje naloga (korisnika koji su prijavljeni u sistem Sportske.net uz mogućnost komentarisanja) vrši se tako što se korisnik prijavi na svoj nalog i odabere opciju “Obriši nalog”.